About Briton Ferry Childcare

Here you can read all about us at Briton Ferry Childcare. We are a not for profit day care facility providing full, short day and half day care for children from birth and wrap around, out of school and sessional care for children aged two –  eight plus years.

We are situated in a local scout hall. Rydym wedi sefydlu yn neuadd Scowtiaid lleol.

Briton Ferry Childcare are registered with the CSSIW and are members of the Wales Pre-School Providers Association and Kids Club, two organisations aimed at improving facilities for children and young people. We also provide a pickup service from the local schools and home. In line with our special needs policy, we also offer care to children with special needs and are able to provide additional support for these children with funding from “O Gam i Gam”. We also have a number of ‘Flying Start’ places funded by local government.

The main language of the group is English, though many activities are carried out throughout the medium of Welsh. Currently four members of staff are fluent in Welsh and all staff have received training to help them promote the Welsh curriculum. In addition, the person in charge, Rhiannon Phillips is a qualified teacher and forest school leader and we have a further qualified teacher that is a key worker to the three year olds.

In addition to our Main Hall, we have an area dedicated to our babies and wobblers (under 2’s). This area also includes a Sleep Room equipped with blackout curtains and cots.

Cymraeg

Cofrestir Briton Ferry Childcare gan y CSSIW ac rydym yn aelodau o’r Cymdeithas Darparwyr Cyn-Ysgol Cymru a Kids Club – 2 sefydliad sy’n anelu at wella cyfleusterau ar gyfer plant ac oedolion ifanc. Rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth trafnidiaeth o’r cartref ac o ysgolion lleol. Yn glwm efo ein polisi Anghenion Dysgu Ychwanegol, rydym yn cynnig gofal i blant efo ADY ac yn medru cynnig cefnogaeth ychwanegol iddynt efo cyllid o ‘O Gam i Gam’. Rydym hefyd yn cynnig nifer o safleoedd ‘Dechrau’n Deg’ wedi’r ariannu gan y llywodraeth lleol. 

Ein prif iaith yw Saesneg ond rydym yn cynnal nifer o weithgareddau trwy’r Gymraeg. Ar hyn o bryd, mae 4 aelod o staff yn siarad Cymraeg yn rhygl ac mae pob aelod o staff wedi derbyn hyfforddiant ar gyfer hybu’r Cwricwlwm Cymreig. Yn ogystal ag hyn mae Rhiannon Phillips yn athrawes gynradd cymwysedig ac arweinydd Ysgolion Coedwig ac mae aelod o staff arall hefyd yn athrawes cymwysedig. 

Yn ogystal ag ein prif ardal, mae gennym ni ardal ar gyfer y babanod a ‘wobblers’ (dan 2 oed). Mae’r ardal hon yn cynnwys ystafell cysgu efo lleni tywyllwch a cotiau i gysgu ynddo. 

Our Outside Play Area. Ein ardal tu allan.

 

Our main hall. Ein prif ardal.

 

 

 

 

 

 

 

 

Our baby room. Ein hystafell babanod.

Our baby sleep room

 

 

A little bit about us…

Amdanyn ni…

Here at Briton Ferry Childcare, we aim to follow the Foundation Phase set in place by the government in 2010. The principle of the Foundation Phase is ‘Learning through Play’. In practice, this involves providing areas of play which are designed to promote specific skills and areas of development.

Yma rydym yn dilyn y Cyfnod Sylfaen sefydlwyd gan y llywodraeth yn 2010. Egwyddor y Cyfnod Sylfaen yw ‘Dysgu Trwy Chwarae’. Yn ymarferol, mae hyn yn golygu cynnig darpariaeth ar gyfer chwarae sydd wedi’i dylunio i hybu sgiliau penodol i ddatblygu. 

These areas of development include / mae’r maesydd datblygu yn cynnwys:

 • Personal Development / Datblygiad Personol
 • Social Development / Datblygiad Cymdeithasol
 • Emotional Development / Datblygiad Emosiynol
 • Language & Communication Development / Datblygiaiad Iaith a Chyfarthrebu
 • Cognitive Development / Datblygiad Meddyliol
 • Gross Motor Development / Datblygiad Sgiliau Corfforol.
 • Fine Motor Development / Datblygiad Sgiliau Echddygol Manwl.

Our Areas…

Ein Hardaloedd…

During free play, the children have the opportunity to choose whichever area in which they wish to play. Our dedicated, enthusiastic staff are always at hand to play with the children, to listen, to talk to them, and to enhance their learning. Each area is changed weekly, and follows the half-termly theme that is running at the time.

Yn ystod amser rhydd, mae gan y plant y cyfle i ddewis pa ardal y hoffwn chwarae ynddo. Mae ein staff ymroddedig a brwdfrydig ar gael trwy’r amser i chwarae, gwrando, a siarad i’r plant wrth wella eu dysgu. Mae pob ardal yn cael eu newid yn wythnosol ac maent yn dilyn y thema sy’n rhedeg yn ystod yr hanner tymor. 

We have a / Mae gennym ni:

 
 • messy play area / Ardal celf creadigol
 • mark making area / ardal marcio
 • home corner / tŷ bach twt
 • dress up are / cornel gwisgo lan
 • reading area / cornel ddarllen
 • challenge area / ardal her
 • construction area / cornel adeiladu
 • small world play area / ardal chwarae byd bach
 • role play area / ardal chwarae rôl
 • tabletop activity area / ardal gweithgareddau ben bwrdd

 

These are all accessible for the children to make independent choices about their play. We aim to provide varying activities in each area that the children may maintain an ongoing interest in each area, and to have the opportunity to discover new things.

In addition to our areas, we provide a number of Tough Spots and Treasure Baskets. The Tough Spots may include theme-based items for the children to explore, or perhaps sensory materials. The Treasure Baskets are designed for the younger children ( Babies, Wobblers and Toddlers) to explore a number of everyday items and to engage in sensory learning.

 

Mae rhain i gyd ar gael er mwyn i’r plant gallu gwneud penderfyniadau annibynnol wrth chwarae. Rydym yn anelu at gynnig ystod eang o weithgareddau amrywiol ym mhob ardal er mwyn diddordeb y plant ac er mwyn iddynt darganfod pethau newydd. 

Yn ogystal ag ein hardaloedd, rydym yn cynnig nifer o fasgedi trysor a ‘Tough Spots’. Mae’r ‘Tough Spots’ yn cynnwys nifer o eitemau sy’n seiliedig ar thema y tymor hynny, neu deunyddau amlsynhwyrol. Mae’r basgedi trysor ar gyfer y plant mwyaf ifanc er mwyn archwilio nifer o adnoddau pob dydd ac i ddisygu’n amlsynhwyrol.

 

 

Scroll down for pictures!

Our Home Corner

Our Home Corner. Ein Ty Bach Twt.

Our Tabletop Activity Area

Our Table Top Activity Area. Ein hardal Gweithgareddau Ben Bwrdd.

Our Small World Play Area. Ein Hardal Byd Bach.

Our Reading Area. Ein Cornel Ddarllen.

mark making challenge area

Our Mark Making and Challenge Area. Ein Hardal Marcio ac ein Hardal Her.