Autumn Newsletter

12th Nov 2019
christmas

Hello all! Welcome to our Autumn Newsletter.  

We can’t believe how quickly this year has gone, there have been many changes here at Briton Ferry Childcare and we’d like to keep you all up to date. 

Our first bit of sad news is that 2 of our wonderful members of staff have moved on to pursue a career in caring exclusively for children with additional needs. We have no doubt that Sam and Luke will be excellent in their new roles and we wish them the best of luck. Fortunately for us, Luke will still be joining us for half terms and holidays and all the children are super excited when he comes around to visit. 


 

Croeso pawb! Dyma ein cylchlythyr tymor y Hydref.

Nid ydym yn gallu credu pa mor gyflym mae’r blwyddyn yma wedi mynd, mae llawer o bethau wedi newid yma ac hoffwn cadw pawb yn ymwybodol o’r hyn sy’n digwydd. 

Yn gyntaf, hoffwn rhoi wybod bod 2 aelod oi’n staff ni wedi gadael i barhau gyrfa yn gweithio gyda phlant efo anghenion arbennig yn unig. Rydym yn dymuno Sam a Luke pob lwc ac rydym yn sicr byddynt yn wych yn eu rolau newydd. Yn ffodus i ni, bydd Luke yn dal i ymuno gyda ni yn ystod y gwyliau, ac mae’r plant wrth eu boddau pan mae’n dod i ymweld â ni. 


 

There’s an awful lot going on this term, so below is a breakdown of a few important things that have changed here at the setting.

Our Main News

 • Our Christmas party is coming up! Tickets are £6.50 per child and includes food and a gift from Santa! There will also be a DJ. Please ask a member of staff, or visit the private Facebook group for information of times and location. Please note, any children aged 2 and under, or have additional needs MUST be accompanied by an adult for the full duration of the party. Our ratios will not allow us to care for everyone and therefore an adult must be present for every 0-2 year old. Those 3 years and older will not need to be accompanied unless they have additional needs. 
 • As well as our Christmas party, our Christmas concert will also be taking place very soon! Tickets are £6 per adult and £4 per child/ OAP. Again, details of times can be found on our Facebook group, or you can ask a member of staff. Children can be dressed as fairies or elves, and parents must accompany any babies (younger than 2yo) on stage. We will be closing early that night and arrangements must be made to collect your children no later than 5:30pm.
 • The weather is getting colder, please ensure that all children are dressed in warm clothes. This means vests, tops, and warm coats – we love outdoor play!
 • We have reviewed our waste and sustainability policy and have conducted a review of the number of nappies we are disposing of. As a result, we will only be changing nappies when necessary and not 3-4 times a day. Also, we ask that unless your child is potty training that pull-ups are not used.  
 • Please stick to the session times, there is a notice on the door yet people continue to bring their children early. We cannot accommodate for children who are not booked in as it puts us at risk of exceeding our ratios. This creates a health and safety hazard, and our children’s well-being and safety is our top priority! Please help us by sticking to your session times!
 • There are a couple of trips taking place in December for those who are already booked in for the sessions – please enquire with a member of staff.
 • We are open from 8:00am to 4:00pm Christmas eve and children must be booked in advance as staff will be taking holidays themselves and places are limited. We are only open for full day or half day, no sessions.

Mae eitha’ lot yn mynd ymlaen tymor yma, felly dyma rhai o’r prif pethau sy’n digwydd.

Ein Prif Newyddion

 • Mae ein parti Nadolig yn neshau! Cost tocynnau yw £6.50 ac mae hyn yn cynnwys bwyd ac anrheg o Sion Corn! Hefyd bydd DJ. Gofynnwch i aelod o staff, neu edrychwch ar grwp preifat ar gyfer mwy o wybodaeth am amseroedd a lleoliad. Bydd RHAID i unrhyw plentyn o dan 3 mlwydd oed cael oedolyn i aros gyda nhw am y parti cyfan. Nid ydy ein cymharbeau yn gadael i ni gfalu am bawab felly bydd angen oedolyn i bob plentyn 0-2 mlwydd oed. Nid oes angen oedolyn i aros gyda plant 3 mlwydd oed a dros oni bai bod ganddyn nhw anghenion dysgu ychwanegol. 
 • Ynglyn ag ein parti, bydd ein cyngherdd ymlaen cyn bo’ hir! Cost tocynnau yn £6 i oedolion a £4 i blant/ OAP. Gofynnwch i staff neu ewch i’r grwp Facebook ar gyfer manylion pellach. Bydd y plant yn gallu gwisgo fel corach neu tylwyth teg, ac bydd angen i rieni aros ar y llwyfan gyda phlant dan 2 mlwydd oed. Byddwn yn cau yn gynnar ar y diwrnod a bydd rhaid trefnu i’ch plant cael eu codi dim hwyrach ‘na 5:30pm. 
 • Mae’r tywydd yn oeri, os gwelwch yn dda sicrhewch bod eich plant wedi gwiso mewn dillad twym ac yn dod â chot twym – rydym yn dwli chwarae tu allan!
 • Rydym wedi adolygu ein polisi gwastraff a cynaliadwyedd ac rydym wedi darganfo ein bod ni’n taflu ormod o gewynnau. Fel canlyniad o hyn,. byddwn ond yn newid cewynnau pan bydd angen, yn lle 3-4 gwaith y dydd. Rydym yn hefyd yn gofyn i ond defnyddio ‘pull-ups’ os mae’r plant yn dysgu sut i ddefnyddio’r ty bach. 
 • Gofynnwm yn garedig i ddod ar amser – mae rhybudd ar y drws i atgoffa rhieni nad ydyn yn gallu gadael unrhyw un mewn cyn fod ei sesiwn yn decrhau ond mae rhai rhieni dal i anwebyddu hyn. NID YDYN yn gallu gadael unrhyw un mewn cyn fod ei sesiwn nhw’n decrhau, mae’n achosi risg diogelwch ac mae lles y plant yw’r peth pwysicaf i ni yma. 
 • Mae rhai tripiau ymlaen ym mis Rhagfur, gofynnwch aelod o staff am fwy o fanylion. 
 • Rydym ar agor rhwng 8:00am a 4:00pm ar noswyl Nadolig. Bydd angen i blant gofyn am le o flaen llaw gan fod rhai staff yn cymryd eu gwyliau felly mae nifer penodol o blant sy’n gallu mynychu. Rydym ar gael am ddiwrnod llawn neu hanner dydd, does dim sesiynau. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *